Soest

Inloggen
Welkom
Animatie
Ik wil hulp
Contact
Over ons
Nieuws
Privacy

Over ons

De gemeente Soest
SchuldHulpMaatje Soest werkt nauw samen met de afdelingen van Werk & Inkomen, het Sociaal Team en Loket Schulden van de gemeente Soest. De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening in Soest en besteedt de professionele schuldhulpverlening uit aan de Kredietbank Midden-Nederland. SHM Soest participeert tevens in gemeentelijk overleg inzake schuldhulpverlening. Wilt u meer informatie over hoe de gemeente Soest u kan helpen, kijk op www.zorgzaamsoest.nl of bel (035) 6093 411.

Diaconie
Er is een nauwe relatie met het Diaconaal Netwerk Soest. Diaconieën en Caritas doen regelmatig een beroep op ons voor begeleiding wanneer zij leningen verschaffen. Incidenteel mogen wij een beroep doen op fondsen van diaconieën en/of Caritas.

Maatschappelijke instellingen in Soest
SHM Soest is bij de meeste organisaties in Soest bekend. Wij verwijzen hulpvragers regelmatig, indien nodig. Zij op hun beurt verwijzen hulpvragers naar ons. SHM Soest neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen het Sociaal Domein.
SHM Soest werkt samen met o.a. de SWOS. Wanneer een hulpvrager, na de begeleiding van een maatje, blijvend behoefte houdt aan hulp bij zijn administratie zorgen we voor de overdracht naar een vrijwilliger van de SWOS. Zo ook wordt er samengewerkt met Welzin (algemeen maatschappelijk werk), Kwintes en MEE als blijkt dat een hulpvrager overgedragen moet worden naar een professionele organisatie.
Er zijn goede contacten met de woningbouwverengingen Portaal en de Alliantie, VluchtelingenWerk, de Voedselbank en het Sociaal Juridisch Informatiepunt. Ook zijn wij bekend bij HIP, Present en Balans.

De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje
SHM Soest coördineert de organisatie lokaal en begeleidt de vrijwilligers, de maatjes.
SHM Soest is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en bezoekt regelmatig de ledenvergaderingen. Leden van SHM Soest namen deel aan de landelijke strategiegroep, die het beleidsplan 2017-2020 heeft voorbereid. Ook nemen wij zitting in de adviesgroep voor de start van een sociale onderneming.
De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje assisteert met de volgende diensten:
 • Driedaagse training en werkmaterialen voor de aspirant-maatjes
 • Trainingsdag Jong
 • Bijscholing m.b.v. e-learning
 • certificeringen landelijke registratie van de vrijwilligers
 • Centrale registratie hulpvrager-dossiers
 • PR en foldermateriaal
 • Websites
 • Intervisiedagen voor besturen en coördinatoren

Gedragscode en klachtenprocedure
Onze vrijwilligers (SchuldHulpMaatjes en coördinatoren) bieden hulp aan mensen die te maken hebben met schulden of dreigende schulden. Deze hulpvragers zijn minder in staat juiste keuzen te maken waardoor problemen zich opstapelen. Zij bevinden zich door hun financiële problemen in een afhankelijkheidspositie van goede hulp en ondersteuning.
Bij het aanstellen van coördinatoren en maatjes worden afspraken gemaakt over wat er van hen verwacht wordt, wat hij of zij wél mag en wat hij of zij niét mag doen. Dit wordt in een overeenkomst tussen betrokkene en de organisatie vastgelegd en ondertekend. De maatjes zijn dus gebonden aan bepaalde gedragsregels. Als een hulpvrager begeleiding krijgt van een maatje en hij of zij vindt dat dit maatje zich niet aan deze gedragsregels houdt, kan hij of zij daarover een klacht indienen. Deze gedragsregels en de klachtenprocedure staan in het document Preventie en integriteitsbeleid met gedragscode voor locaties.

Contactgegevens

Coördinatoren: Anca Veenendaal - Hendriks en Wobbe Driebergen


Telefoon: 06 28514370

ANBI

Algemene gegevens Stichting Diaconale SchuldHulp Soest

Naam: SchuldHulpMaatje Soest
Naam: Stichting Diaconale SchuldHulp Soest
Contactgegevens – adres: Stadhouderslaan 90,  3761 EN  Soest
Contactgegevens – email: secretaris@shmsoest.nl
RSIN: 8523 700 40
KvK-nummer: 56 93 87 80

Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.
We richten ons op een ieder in Soest die een hulpvraag bij ons neerlegt. De hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht identiteit, ras, geloof keuze of geslacht. Het gaat om die hulpvragers die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning en gemotiveerd zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
SchuldHulpMaatje Soest is gestart in mei 2013. Inmiddels werken we met 18 maatjes,   1 coördinator en 3 sub-coördinatoren. De praktijk heeft geleerd dat wij met dit aantal vrijwilligers groot genoeg zijn om de aantallen hulpvragers goed te kunnen begeleiden.

Bij het aangaan van een hulpvraag wordt kritisch gekeken of het haalbaar is om de hulpvrager, met bijstand van een maatje, uit de financiële problemen te helpen. In sommige gevallen is de situatie zo complex door andere factoren (bijv. psychische problemen, drugsgebruik) dat doorverwijzing naar beroepsmatige hulpverlening beter wordt geacht.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 • Voorzitter: Wim Doorn
 • Secretaris: Jan Boersema
 • Penningmeester:  Ad van der Wilt
 • Algemeen bestuurslid: Ramona van Wijk - van der Schoot
 • Algemeen bestuurslid: Peter de Jongste

Beloningsbeleid
SchuldHulpMaatje Soest is een vrijwilligersproject. Er zijn geen mensen in loondienst. Wel krijgen de coördinatoren een vrijwilligersvergoeding.

Verslag activiteiten
In 2019 kreeg SHM Soest het hoogste aantal hulpvragen sinds de start in 2013 : 64. De dalende trend van de laatste 2 jaar zette zich dus niet voort. De hulpvragen kwamen uit alle geledingen en leeftijdsgroepen van de bevolking. Zoals elk jaar leidt niet iedere hulpvraag tot een succesvol traject. Na een eerste aanmelding blijkt de drempel voor een aantal personen toch te groot en komt het alsnog niet tot een eerste gesprek (5 personen). Er zijn ook personen waar zo’n gesprekwel volgt, er een begin gemaakt wordt met de begeleiding en men snel daarna alsnog afhaakt (5 personen). Een enkeling wordt doorverwezen naar een andere instantie of kan na een eerste gesprek al geholpen zijn. Van de 64 nieuwe hulpvragen zijn er inmiddels (31 december 2019) 15 succesvol afgerond.

Ook in 2019 zien wij een groot aantal nieuwe meldingen van mensen tussen 55-65 (8), voor wie het moeilijk is om in de pas te blijven met de snelle ontwikkelingen in de maatschappij. Ze staan ver af van de digitale wereld en de complexiteit van formulieren/regelingen, waardoor ze niet zonder hulp kunnen. Eenzaamheid, het niet hebben van een netwerk, komen we steeds meer tegen. Wij ontvingen 8 meldingen van 65+’ers. Hier blijkt vaak de onwetendheid van regelingenvoor mensen met een laag inkomen. Zij zijn vaak onbekend in de bestanden van de Sociale Dienst en krijgen de benodigde informatie om aanvullende toeslagen/kwijtscheldingen aan te vragen niet onder ogen. Financieel misbruik kwamen wij hier helaas ook tegen; dat vraagt veel van de maatjes.Het werk gaat dan verder dan alleen het gebruik van kennis en kunde over “alleen geld”.

In 2019 waren er gemiddeld 15 maatjes werkzaam bij SHM-Soest. Zij hebben een gedegen training achter de rug voordat ze als maatje starten, daarnaast wordt hun kennis up-to-date gehouden door het volgen van e-learning en intervisie. Het volgen hiervan is voorwaarde voor het gecertificeerd blijven van de maatjes. In 2019 werden er 5 drukbezochte intervisie-bijeenkomsten gehouden. Vaak ingevuld door professionele sprekers en leerzame cases. Naast kennisvergaring blijkt ook het onderlinge contact heel belangrijk.

De meeste aanmeldingen kwamen uit Smitsveen (15), dan op grotere afstand Soest-Zuid en Soesterberg (beide 8). Opvallend is, dat in vergelijk met vorige jaren de hulpvragen nu uit elke wijk van Soest komen. De Engh (7), Klaarwater, Overhees en Soestdijk (elk met 6 aanmeldingen), uit de Boerenstreek meldden zich 3 personen, uit Soest-Midden 2 en ’t Hart 1. Daarnaast hebben 2 personen uit Baarn begeleiding van SHM gehad.

Het aantal meldingen vanuit Smitsveen is heel sterk gestegen. Vorig jaar 6, nu 15. Dit is te verklaren uit de start van het inlooppunt GOOS. Sinds juni 2019 is SHM Soest hierin partner van SJI,Kredietbank, Welzin en Loket Schulden. Tot nu toe melden zich vooral mensen uit Smitsveen hier met hun vragen en kan SHM eerder financiële problemen vaststellen. De samenwerking met de genoemde organisaties verloopt naar volle tevredenheid, de lijntjes zijn kort en de sfeer is goed. Hiernaast zijn er goede contacten met Sociaal Team, MEE, Kwintes, VluchtelingenWerk, SWOS en Diaconaal Netwerk Soest. SHM begeleidt op 31 december 2019 41 hulpvragers, 28 daarvan hebben geen traject in de vorm van WSNP/(beschermings)bewind e.d. Zij kunnen dus, hoewel er schulden/achterstanden zijn, preventief geholpen worden. Dit feit en dat in 2019 15 van de in dat jaar aangemelde hulpvragen al afgesloten zijn, is een resultaat waar we trots op zijn.

Downloads