Soest

Inloggen
Welkom
Animatie
Ik wil hulp
Contact
Over ons
Nieuws
Privacy

Over ons

De gemeente Soest
SchuldHulpMaatje Soest werkt nauw samen met de afdelingen van Werk & Inkomen, het Sociaal Team en Loket Schulden van de gemeente Soest. De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening in Soest en besteedt de professionele schuldhulpverlening uit aan de Kredietbank Midden-Nederland. SHM Soest participeert tevens in gemeentelijk overleg inzake schuldhulpverlening. Wilt u meer informatie over hoe de gemeente Soest u kan helpen, kijk op www.zorgzaamsoest.nl of bel (035) 6093 411.

Diaconie
Er is een nauwe relatie met het Diaconaal Netwerk Soest. Diaconieën en Caritas doen regelmatig een beroep op ons voor begeleiding wanneer zij leningen verschaffen. Incidenteel mogen wij een beroep doen op fondsen van diaconieën en/of Caritas.

Maatschappelijke instellingen in Soest
SHM Soest is bij de meeste organisaties in Soest bekend. Wij verwijzen hulpvragers regelmatig, indien nodig. Zij op hun beurt verwijzen hulpvragers naar ons. SHM Soest neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen het Sociaal Domein.
SHM Soest werkt samen met o.a. de SWOS. Wanneer een hulpvrager, na de begeleiding van een maatje, blijvend behoefte houdt aan hulp bij zijn administratie zorgen we voor de overdracht naar een vrijwilliger van de SWOS. Zo ook wordt er samengewerkt met Welzin (algemeen maatschappelijk werk), Kwintes en MEE als blijkt dat een hulpvrager overgedragen moet worden naar een professionele organisatie.
Er zijn goede contacten met de woningbouwverengingen Portaal en de Alliantie, VluchtelingenWerk, de Voedselbank en het Sociaal Juridisch Informatiepunt. Ook zijn wij bekend bij HIP, Present en Balans.

De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje
SHM Soest coördineert de organisatie lokaal en begeleidt de vrijwilligers, de maatjes.
SHM Soest is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en bezoekt regelmatig de ledenvergaderingen. Leden van SHM Soest namen deel aan de landelijke strategiegroep, die het beleidsplan 2017-2020 heeft voorbereid. Ook nemen wij zitting in de adviesgroep voor de start van een sociale onderneming.
De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje assisteert met de volgende diensten:
 • Driedaagse training en werkmaterialen voor de aspirant-maatjes
 • Trainingsdag Jong
 • Bijscholing m.b.v. e-learning
 • certificeringen landelijke registratie van de vrijwilligers
 • Centrale registratie hulpvrager-dossiers
 • PR en foldermateriaal
 • Websites
 • Intervisiedagen voor besturen en coördinatoren

Gedragscode en klachtenprocedure
Onze vrijwilligers (SchuldHulpMaatjes en coördinatoren) bieden hulp aan mensen die te maken hebben met schulden of dreigende schulden. Deze hulpvragers zijn minder in staat juiste keuzen te maken waardoor problemen zich opstapelen. Zij bevinden zich door hun financiële problemen in een afhankelijkheidspositie van goede hulp en ondersteuning.
Bij het aanstellen van coördinatoren en maatjes worden afspraken gemaakt over wat er van hen verwacht wordt, wat hij of zij wél mag en wat hij of zij niét mag doen. Dit wordt in een overeenkomst tussen betrokkene en de organisatie vastgelegd en ondertekend. De maatjes zijn dus gebonden aan bepaalde gedragsregels. Als een hulpvrager begeleiding krijgt van een maatje en hij of zij vindt dat dit maatje zich niet aan deze gedragsregels houdt, kan hij of zij daarover een klacht indienen. Deze gedragsregels en de klachtenprocedure staan in het document Preventie en integriteitsbeleid met gedragscode voor locaties.

Contactgegevens

Coördinatoren: Anca Veenendaal - Hendriks en Wobbe Driebergen


Telefoon: 06 28514370

ANBI

Algemene gegevens Stichting Diaconale SchuldHulp Soest

Naam: SchuldHulpMaatje Soest
Naam: Stichting Diaconale SchuldHulp Soest
Contactgegevens – adres: Plantage 3,  3742 DL  Baarn
Contactgegevens – email: secretaris@shmsoest.nl
RSIN: 8523 700 40
KvK-nummer: 56 93 87 80

Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.
We richten ons op een ieder in Soest die een hulpvraag bij ons neerlegt. De hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht identiteit, ras, geloof keuze of geslacht. Het gaat om die hulpvragers die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning en gemotiveerd zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
SchuldHulpMaatje Soest is gestart in mei 2013. Inmiddels werken we met 16 maatjes, 2 coördinatoren en 2 sub-coördinatoren. De praktijk heeft geleerd dat wij met dit aantal vrijwilligers groot genoeg zijn om de aantallen hulpvragers goed te kunnen begeleiden.

Bij het aangaan van een hulpvraag wordt kritisch gekeken of het haalbaar is om de hulpvrager, met bijstand van een maatje, uit de financiële problemen te helpen. In sommige gevallen is de situatie zo complex door andere factoren (bijv. psychische problemen, drugsgebruik) dat doorverwijzing naar beroepsmatige hulpverlening beter wordt geacht.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 • Voorzitter: Iet Jongbloed
 • Secretaris: Sander Dercksen
 • Penningmeester:  Ad van der Wilt
 • Algemeen bestuurslid: Petra de Wal
 • Algemeen bestuurslid: Vacature

Beloningsbeleid
SchuldHulpMaatje Soest is een vrijwilligersproject. Er zijn geen mensen in loondienst. Wel krijgen de coördinatoren een vrijwilligersvergoeding.

Verslag activiteiten
Terugblikkend over de 10 jaren dat SchuldHulpMaatje (SHM) inmiddels bestaat zal 2022 de boeken ingaan als het jaar met de meeste hulpvragers. Al vroeg in het jaar liep het aantal intakes enorm op en in april zaten we al op het aantal dat we gemiddeld per jaar hebben: zo rond de 45. Er was even een moment dat we ons afvroegen of we wel voldoende hulp zouden kunnen bieden. Gek genoeg vlakten de hulpvragen daarna af om uiteindelijk op 66 te eindigen. Een duidelijke verklaring voor de toename is niet te geven. We hebben steeds gewacht op de “tsunami“ als gevolg van Corona, maar dat verband konden we niet leggen. Een enkeling verwees er maar naar. Het waren de gebruikelijke oorzaken: levens veranderende gebeurtenissen zoals een verbroken relatie, ziekte, overlijden van de partner, werkloosheid, enz. Wel zagen we opnieuw een aantal situaties van ZZP-ers die (diep) in de schulden raken en, soms heel schrijnend, ouderen die niet langer rond kunnen komen van hun AOW met een vaak klein pensioen.

SHM Soest werkte in 2022 met 2 coördinatoren en 16 maatjes. Het aantal door maatjes gemelde werkuren bedraagt ruim 800; daar moeten we bij vermelden dat er sinds medio 2022 een nieuw landelijk rapportagesysteem is gekomen dat zeker in de eerste maanden nogal wat opstart problemen had, het werkelijke aantal uren ligt waarschijnlijk veel hoger. Gerapporteerd zijn 925 contactmomenten waarvan de helft -464- bezoeken, 218 telefonische-, 186 whatsapp- en 49 email-contacten.

De coördinatoren werken samen zo’n 25 - 30 uur per week. 66 nieuwe hulpvragers betekent even zoveel intakes, door de beide coördinatoren afgelegd. Aansluitend wordt een bij de hulpvraag en hulpvrager passend maatje gezocht. Lang niet ieder maatje kan meerdere cliënten tegelijk begeleiden. De laatste jaren hebben we meerdere nieuwe maatjes gekregen die dit werk naast een drukke baan en een gezin doen. De belasting per maatje loopt uiteen van 1 tot soms wel 7 cliënten. Daarnaast hebben maatjes 4 keer jaar een z.g.n. maatjesavond (voor bijscholing, intervisie en teambuilding) en volgen zij jaarlijks meerdere bijscholingscursussen. In 2022 hebben we daarbij het accent gelegd op verbetering van de werkwijze van intervisie. Basis daarvoor is een casus uit de dagelijkse praktijk waarbij de aanpak van een hulpvraag uitvoerig wordt besproken.

De coördinatoren werken daarnaast samen of stemmen af met allerlei partijen, bijv. Welzin, Amerpoort, SJI (GOOS), Sociaal Team en loket schulden van de Gemeente Soest. Soms in nauwe afstemming over een cliënt, regelmatig in verband met een doorverwijzing (vice-versa). Ook de samenwerking in het overleg schulden van de gemeente mag hier genoemd worden. Verder is een bijdrage geleverd aan de opstart van een SHM in Baarn.

Een hulpvraag loopt qua tijdsbesteding nogal uiteen: in 2022 zijn 8 hulpvragers na de intake afgehaakt. Helaas weten we vrijwel nooit hoe dat komt. Mensen reageren dan nergens op en uiteindelijk sluiten we het dossier. Ook hebben 14 hulpvragers de begeleiding vroegtijdig gestopt. Sowieso zien we dat motivatie een steeds grotere rol speelt. Als maatje wil je iemand helpen, naast iemand zitten en meedenken en -werken aan oplossingen. Ons streven is altijd om iemand financieel weer zelfstandig te krijgen. Helaas wil niet iedereen daarvoor de noodzakelijke stappen zetten. Dan komt men bijvoorbeeld de betalingsregelingen niet na of is onbetrouwbaar in de afspraken. Soms kun je iemand dan nog doorverwijzen naar een bewindvoerder of budgetbeheerder. Dat hebben we in 2022 5 keer gedaan.

Toch hebben we in 2022 51 dossiers met een goed gevolg kunnen afsluiten. De doorlooptijd per dossier loopt sterk uiteen: 35 zijn binnen een jaar klaar; 12 binnen 2 jaar en 4 liepen langer dan 2 jaar. Ons streven is binnen 3 jaar klaar te zijn; eigenlijk lukt dat altijd.

De toeloop van hulpvragers zit m.n. in de jongere leeftijdsklasse en de ouderen. Een tendens die we vorig jaar ook al signaleerden. Zo was ruim een derde jonger dan 34 (29 cliënten) en zagen we 8 cliënten boven de 65. De mannen baren ons zorgen. Hier zien we vaak grote schulden bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat zij heel makkelijk in de ZZP-fuik zwemmen: inkomsten bij meestal één werkgever die plotseling wegvalt. En de - meestal jongens - hebben zich niet goed gerealiseerd dat ze belasting moeten betalen en vaak allerlei kosten als zelfstandige maken. Geld reserveren is iets wat ze niet kennen. Zowel landelijk als in de lokale contacten hebben we dit probleem aangekaart.

Downloads