Soest

Inloggen
Welkom
Animatie
Ik wil hulp
Contact
Over ons
Nieuws
Privacy

Over ons

De gemeente Soest
SchuldHulpMaatje Soest werkt nauw samen met de afdelingen van Werk & Inkomen, het Sociaal Team en Loket Schulden van de gemeente Soest. De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening in Soest en besteedt de professionele schuldhulpverlening uit aan de Kredietbank Midden-Nederland. SHM Soest participeert tevens in gemeentelijk overleg inzake schuldhulpverlening. Wilt u meer informatie over hoe de gemeente Soest u kan helpen, kijk op www.zorgzaamsoest.nl of bel (035) 6093 411.

Diaconie
Er is een nauwe relatie met het Diaconaal Netwerk Soest. Diaconieën en Caritas doen regelmatig een beroep op ons voor begeleiding wanneer zij leningen verschaffen. Incidenteel mogen wij een beroep doen op fondsen van diaconieën en/of Caritas.

Maatschappelijke instellingen in Soest
SHM Soest is bij de meeste organisaties in Soest bekend. Wij verwijzen hulpvragers regelmatig, indien nodig. Zij op hun beurt verwijzen hulpvragers naar ons. SHM Soest neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen het Sociaal Domein.
SHM Soest werkt samen met o.a. de SWOS. Wanneer een hulpvrager, na de begeleiding van een maatje, blijvend behoefte houdt aan hulp bij zijn administratie zorgen we voor de overdracht naar een vrijwilliger van de SWOS. Zo ook wordt er samengewerkt met Welzin (algemeen maatschappelijk werk), Kwintes en MEE als blijkt dat een hulpvrager overgedragen moet worden naar een professionele organisatie.
Er zijn goede contacten met de woningbouwverengingen Portaal en de Alliantie, VluchtelingenWerk, de Voedselbank en het Sociaal Juridisch Informatiepunt. Ook zijn wij bekend bij HIP, Present en Balans.

De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje
SHM Soest coördineert de organisatie lokaal en begeleidt de vrijwilligers, de maatjes.
SHM Soest is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en bezoekt regelmatig de ledenvergaderingen. Leden van SHM Soest namen deel aan de landelijke strategiegroep, die het beleidsplan 2017-2020 heeft voorbereid. Ook nemen wij zitting in de adviesgroep voor de start van een sociale onderneming.
De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje assisteert met de volgende diensten:
 • Driedaagse training en werkmaterialen voor de aspirant-maatjes
 • Trainingsdag Jong
 • Bijscholing m.b.v. e-learning
 • certificeringen landelijke registratie van de vrijwilligers
 • Centrale registratie hulpvrager-dossiers
 • PR en foldermateriaal
 • Websites
 • Intervisiedagen voor besturen en coördinatoren

Gedragscode en klachtenprocedure
Onze vrijwilligers (SchuldHulpMaatjes en coördinatoren) bieden hulp aan mensen die te maken hebben met schulden of dreigende schulden. Deze hulpvragers zijn minder in staat juiste keuzen te maken waardoor problemen zich opstapelen. Zij bevinden zich door hun financiële problemen in een afhankelijkheidspositie van goede hulp en ondersteuning.
Bij het aanstellen van coördinatoren en maatjes worden afspraken gemaakt over wat er van hen verwacht wordt, wat hij of zij wél mag en wat hij of zij niét mag doen. Dit wordt in een overeenkomst tussen betrokkene en de organisatie vastgelegd en ondertekend. De maatjes zijn dus gebonden aan bepaalde gedragsregels. Als een hulpvrager begeleiding krijgt van een maatje en hij of zij vindt dat dit maatje zich niet aan deze gedragsregels houdt, kan hij of zij daarover een klacht indienen. Deze gedragsregels en de klachtenprocedure staan in het document Preventie en integriteitsbeleid met gedragscode voor locaties.

Contactgegevens

Coördinator: Liesbeth Poortvliet - van de Nadort


Telefoon: 06 28514370

ANBI

Algemene gegevens Stichting Diaconale SchuldHulp Soest

Naam: SchuldHulpMaatje Soest
Naam: Stichting Diaconale SchuldHulp Soest
Contactgegevens – adres: Stadhouderslaan 90,  3761 EN  Soest
Contactgegevens – email: secretaris@shmsoest.nl
RSIN: 8523 700 40
KvK-nummer: 56 93 87 80

Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.
We richten ons op een ieder in Soest die een hulpvraag bij ons neerlegt. De hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht identiteit, ras, geloof keuze of geslacht. Het gaat om die hulpvragers die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning en gemotiveerd zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
SchuldHulpMaatje Soest is gestart in mei 2013. Inmiddels werken we met 18 maatjes,   1 coördinator en 3 sub-coördinatoren. De praktijk heeft geleerd dat wij met dit aantal vrijwilligers groot genoeg zijn om de aantallen hulpvragers goed te kunnen begeleiden.

Bij het aangaan van een hulpvraag wordt kritisch gekeken of het haalbaar is om de hulpvrager, met bijstand van een maatje, uit de financiële problemen te helpen. In sommige gevallen is de situatie zo complex door andere factoren (bijv. psychische problemen, drugsgebruik) dat doorverwijzing naar beroepsmatige hulpverlening beter wordt geacht.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 • Voorzitter: Wim Doorn
 • Secretaris: Jan Boersema
 • Penningmeester:  Ramona van Wijk - van der Schoot
 • PR en publicatie:  Ad van der Wilt
SchuldHulpMaatje Soest is een vrijwilligersproject. Er zijn geen mensen in loondienst.

Verslag activiteiten
Nadat wij in 2017 al wat minder hulpvragen kregen, lijkt deze trend zich in 2018 voort te zetten. Wij kregen 46 hulpvragen, alsmaar meer van mensen die een baan hebben, maar voor wie de financiële problemen hiermee niet opgelost zijn. Juist als je denkt met dat extra geld er beter voor te staan, blijkt o.a. het wegvallen van toeslagen en het maken van reiskosten, dit voordeel te niet te doen.

Zoals elk jaar leidt niet iedere hulpvraag tot een succesvol traject. Na een eerste aanmelding blijkt de drempel voor een aantal personen toch te groot en komt het alsnog niet tot een eerste gesprek (6 personen). Er zijn ook personen waar zo’n gesprek wel volgt, er een begin gemaakt wordt met de begeleiding en men snel daarna alsnog afhaakt (3 personen). Een enkeling wordt doorverwezen naar een andere instantie of kan na een eerste gesprek al geholpen zijn. Twee hulpvragers zijn overleden en twee zijn verhuisd naar buiten Soest. Van de 46 nieuwe hulpvragen zijn er inmiddels 10 succesvol afgerond.

Ook dit jaar zien wij een relatief groot aantal nieuwe meldingen van 55+’ers (12), voor wie het moeilijk is om in de pas te blijven met de snelle ontwikkelingen in de maatschappij. Ze staan ver af van de digitale wereld en de complexiteit van formulieren/regelingen, dat ze niet zonder hulp kunnen. In deze groep komen wij ook een aantal keer financieel misbruik tegen, dat veel van de maatjes vraagt. Eenzaamheid, het niet hebben van een netwerk, komen we steeds meer tegen. Het werkt stopt dan niet bij alleen hun kennis en kunde over “alleen geld”. In het afgelopen jaar waren er gemiddeld 15 maatjes werkzaam bij SHM. Zij hebben een gedegen training achter de rug voordat ze bij ons als maatje starten, daarnaast wordt hun kennis up-to-date gehouden door het volgen van e-learnings en workshops.

De meeste aanmeldingen kwamen uit Soesterberg (9), Overhees (8) en Klaarwater (7), een duidelijke verschuiving in vergelijk met vorige jaren. De Engh en Smitsveen (beide 6) en ’t Hart (4), traditioneel de wijken, van waaruit de meeste meldingen kwamen, zakten op de aanmeldingslijst. Uit Soestdijk kregen we 3 aanvragen, tenslotte meldden zich uit de Boerenstreek en Soest-Midden, resp. 2 en 1 persoon.

SchuldHulpMaatje begeleidt op dit moment 37 hulpvragers, 6 daarvan hebben geen traject in de vorm van WSNP/(beschermings)bewind e.d. Zij kunnen dus, hoewel er schulden/achterstanden zijn, preventief geholpen worden. Tel daar de eerder genoemde 8 korte, afgesloten begeleidingen bij op, dan is dat een resultaat waar SchuldHulpMaatje trots op mag zijn.

SchuldHulpMaatje werkt nauw samen met Loket Schulden, Sociaal Team, Welzin en de Kerken die hulpvragers naar ons doorverwijzen. Ook de terugkoppeling verloopt goed. Ook zijn wij aanwezig bij samenwerkingsoverleggen, waardoor lijntjes naar MEE, Kwintes, VluchtelingenWerk, SWOS en Diaconaal Netwerk Soest kort zijn.

Downloads